De gemeenteraad, hier op archieffoto, was het niet eens met de besluitvaardigheid van de wethouder
De gemeenteraad, hier op archieffoto, was het niet eens met de besluitvaardigheid van de wethouder

Uitvoering motie niet naar wens van de gemeenteraad

di 30 nov 2021, 13:55 Algemeen

Middelharnis – Een visie, een nota, verordeningen, de agenda voor de raadsvergadering beloofde niet echt vuurwerk. Toch bleek de uitvoering van een in september unaniem aangenomen motie over zelfbewoningsplicht aanleiding tot enig vuurwerk in de raad.

Door Dorien Kickert

Dat vuurwerk zat in de wijze waarop wethouder Markwat had gemeend de betreffende motie ten uitvoer te brengen. In de motie, destijds ingediend door PvdA, CDA en VKGO en na een tekstwijziging unaniem aangenomen, wordt uitdrukkelijk gevraagd om zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande woningen de mogelijkheid te onderzoeken van een zelfbewoningsplicht. In een raadsbrief meldt het college echter besloten te hebben om een zelfbewoningsplicht op te nemen voor de duur van 5 jaar in de door de gemeente af te sluiten uitgifteovereenkomst voor bouwgrond en ook in de af te sluiten anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars voor de bouw van woningen. Geen onderzoek dus, maar een besluit, en zonder dat bestaande woningen hierbij werden betrokken.

Dat ging de raad echt een stap te ver. Ellen Nijssen stelde het scherp: de raad was op een zijspoor gezet, want dit collegebesluit was veel te voortvarend en beantwoordt ook niet aan het doel van de motie, namelijk eerst onderzoeken of het probleem hier wel bestaat. ‘Eerst je huiswerk doen, en dan pas handelen’, meende zij. Gelijkluidende reacties bij de andere fracties: ‘vrees voor waterbedeffect ‘(PvdA), ‘niet gecharmeerd van deze handelwijze’(EVV), ‘niet onderzocht wat er kan met bestaande woningen’(CDA). De SGP gaf hun wethouder de suggestie om met een ander voorstel naar de raad te komen in verband met de verruimde bevoegdheden die per 1 januari gaan gelden. Wethouder Markwat trok het boetekleed aan. Misschien had het college inderdaad wel wat voortvarend gehandeld, maar er was wel degelijk onderzoek gedaan, bijvoorbeeld via overleg met de gemeente Hoeksche Waard. Daar is de zelfbewoningsplicht overwogen maar dat bleek voor bestaande woningen moeilijk. Het probleem komt op Goeree-Overflakkee eigenlijk niet veel voor, en speculatie via doorverkoop is minimaal. 

Het werd een lange discussie, waar oplossingen niet zo voor de hand lagen. ‘De woningmarkt staat onder druk, we moeten niet lang hiermee wachten’, gaf de SGP aan. De wethouder zegde uiteindelijk toe dat als blijkt dat zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen wel mogelijk is, dat kan worden toegepast. Het bleek moeilijk voor de raad om hierover een duidelijk besluit te nemen, zodat op voorstel van raadsvoorzitter Ada Grootenboer op de volgende raadsvergadering een nieuw voorstel komt waarbij ook bestaande woningen worden betrokken. Voor resultaten van een gedegen onderzoek komt de volgende raadsvergadering te vroeg, daar is echt meer tijd voor nodig aldus Markwat. De raad ging ging zuchtend akkoord.

Transitievisie Warmte
Dan was er de transitievisie Warmte, die alles te maken heeft met de duurzaamheidsdoelstellingen en de uitstoot van CO2. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om uiterlijk 2021 een visie vast te stellen betreffende de overstap van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen, dus ook Goeree-Overflakkee. In de nu gepresenteerde visie wordt gekozen voor een sociaal/maatschappelijke aanpak, en gezocht naar welke oplossing, wanneer en waar wordt toegepast, in overleg met lokale partijen. Aangezien er flinke kosten mee gepaard gaan, gaat de gemeente er van uit dat het rijk in 2022 de belofte nakomt om gemeenten extra tegemoet te komen in de uitvoeringskosten, maar het is nog niet duidelijk hoe de verdeelsleutel er uit ziet. De visie werd positief ontvangen, met uiteraard enkele kanttekeningen.

Rode draad in de reacties is de opvatting dat de uitvoering niet te snel moet gebeuren, en dat er vooral draagvlak bij de inwoners moet zijn, ook waar het het financiële gedeelte betreft. De PvdA stelde als uitgangspunten dat het tempo moet aansluiten op het draagvlak en dat de aanpassingen betaalbaar moeten blijven voor onze inwoners. ‘Anders loop je voor de muziek uit’. Ook het CDA wees op het feit dat mensen met lage inkomens, die in slecht geïsoleerde woningen wonen, voor hoge kosten komen te staan. In dit verband wees de SGP op het armoedebeleid en sprak de voorkeur uit om liever minder kernen tegelijk aan te pakken als dit de kwaliteit ten goede komt. EVV vond dat er boter bij de vis moet, oftwel het rijk moet bijdragen. De VVD had waardering voor de aanpak, er zijn diverse informatieavonden gegeven. Deze fractie pleitte voor zorgvuldigheid en betaalbaarheid. VKGO maakte zich zorgen over de mate waarin de gemeente het rijksbeleid wil uitvoeren.’Onze gemeente wil zich onderscheiden, bijvoorbeeld door medewerking te geven aan een proeffabriek voor de ontwikkeling van waterstof.’ 

Niet geheel onverwacht klonk er vanuit de fractie Jan Zwerus een heel ander geluid, tegenstander als deze fractie is van de overstap van aardgas naar andere bronnen. ‘Feiten zijn belangrijk. Aardgas is in veel andere landen duurzaam, maar in Nederland niet. Dit moet je ook communiceren naar de bewoners’. Het ABB wilde hier nu geen een besluit over nemen. Met alleen de stemmen van ABB en Groep Jan Zwerus tegen werd het voorstel aangenomen.

Fort Prins Frederik
In de nota Uitgangspunten worden de kaders aangegeven voor de nieuwe exploitatie van het fort. De nota wordt, na vaststelling door de raad, gebruikt als leidraad in de selectieprocedure voor ondernemers. De raad was positief, met hier en daar de opmerking dat het aantal voorwaarden wel groot is. Er werd gewezen op het waarborgen van veiligheid en het voorkomen van overlast. Daarbij wil de SGP liever meer rust dan reuring, maar de VKGO liever wat meer reuring. Algemeen werd de hoop gekoesterd dat er snel een ondernemer wordt gevonden die dit wil oppakken. De selectieprocedure kan nu van start gaan.

Verordeningen
Op de agenda stonden ook enkele verordeningen die vastgesteld moesten worden. Zo werd de subsidieverordening Regio Deal unaniem vastgesteld. Deze verordening betreft subsidie die door het Rijk aan deze regio, bestaande uit gemeenten Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, wordt toegekend aan projecten die een impuls geven aan de welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Er geldt wel een cofinanciering. De projecten betreffen vier thema’s, duurzaamheid, landschap en toerisme, onderwijs en arbeidsmarkt en agrifood, waarbij steeds een regio de trekker is. De raad had geen moeite met de verordening en stemde unaniem in.

Eveneens unaniem werden de belastingverordeningen vastgesteld. Bij de verordening Afvalstoffenheffing werd nogmaals aandacht gevraagd voor goede informatie over de wijze van afvalverzameling die per 1 januari van kracht wordt. Wethouder Markwat stelde dat via SVHW er opnieuw informatie over wordt verzonden bij de belastingaanslagen, maar voldeed aan het verzoek van verschillende partijen om een brief namens de gemeente te versturen.

Uit de krant