Raad besluit unaniem over bieb op school en huisvestingsplan | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Lezen is leuk, en bevordert taalvaardigheid, zo is het uitgangspunt van de Bibliotheek op School (foto Dorien Kickert)
Lezen is leuk, en bevordert taalvaardigheid, zo is het uitgangspunt van de Bibliotheek op School (foto Dorien Kickert) (Foto: )

Raad besluit unaniem over bieb op school en huisvestingsplan

  •   214 keer gelezen   Actueel

Middelharnis – Unaniem ging de raad vorige week akkoord met het voorstel tot het uitvoeren van het project Bibliotheek op school op drie basisscholen. Weliswaar in de vorm van een pilot, maar bij succes wordt dit project ook uitgerold over de andere basisscholen.

Door Dorien Kickert

Het regende complimenten over dit voorstel, opgesteld als uitwerking van de motie die de PvdA in juli 2018 indiende en unaniem was aangenomen. In de motie werd het college verzocht om laaggeletterdheid aan te pakken in samenhang met het onderwijs en de bibliotheek. Er is nu een nieuwe visie op het bibliotheekwerk opgesteld, waarbij samen met de bibliotheek Zuid Hollandse Delta twee projecten, die betrekking hebben op laaggeletterdheid, zijn uitgewerkt. Dat is de oprichting van het Digitaalhuis, waarmee laaggeletterdheid voor volwassenen wordt bestreden. En het project Bibliotheek op school, waarbij scholen de beschikking krijgen over een eigen collectie boeken. Hiermee slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er aandacht voor leesplezier. Kinderen die plezier hebben in lezen gaan meer lezen met een positief effect op woordenschat, spelling en schrijven. De pilot start op drie basisscholen: RKBS Achtsprong in Achthuizen, OBS Pannenbakker in Nieuwe Tonge en CBS Prins Maurits in Dirksland.

De reacties van alle fracties waren positief. Wel werd diverse malen de vraag gesteld waarom dit als pilot is beperkt tot drie scholen. Landelijk is dit project al een groot succes. Financiën zouden niet de reden moeten zijn. 'Het stimuleren van lezen is een goed initiatief', reageerde André Kastelein (VVD) op het voorstel. Mariëlle van den Berg (CU) was eveneens tevreden met de nieuwe visie op de bibliotheek. 'Onmisbaar', noemde zij deze. Haar fractie stemde in met het instellen van een Digitaalhuis en de bibliotheek op school. Wel maakte zij de kanttekening dat de boekencollectie per school wordt samengesteld, om de identiteit te waarborgen. Het CDA uitte via Lobke van Oorschot woorden van gelijke strekking en ook VKGO (Akkie Krouwel) toonde zich tevreden over de nieuwe bibliotheekvisie, en de bijbehorende twee projecten. Petra 't Hoen, deze avond de enige vertegenwoordiger van de PvdA, wilde graag financiële middelen vrijmaken om het project voor alle basisscholen op het eiland mogelijk te maken. 'Laten we vooral investeren in de jeugd!'. De SGP vond het wel veel kosten, aldus Rien van de Boom. De financiering toonde op dit moment veel PM posten. Ook wees hij op het teruglopende bezoek aan de bibliotheken.

Wethouder Berend Jan Bruggeman was blij met het enthousiasme van de raad. De keuze om eerst met drie scholen te beginnen was inderdaad van financiële aard, en zeker als er 30 scholen mee gemoeid zijn is dat een flinke investering. Er wordt gezocht naar andere fondsen, zoals via het armoedeprogramma of het Rijk. Unaniem ging de raad akkoord met het vaststellen van de visie, het instellen van het Digitaalhuis en de pilot Bibliotheek op School.

Huisvesting onderwijs
Het onderwijs stond ook centraal in het agendapunt: het integraal huisvestingsplan primair onderwijs. Door de krimp hebben veel scholen te maken met teruglopende leerlingaantallen en daardoor met relatief hoge huisvestingskosten. Veel schoolgebouwen zijn circa 40 jaar oud en moeten de komende jaren worden gerenoveerd of opnieuw gebouwd. In het nieuwe plan wordt onder meer ingezet op duurzaamheid en een adequate huisvesting. Daarbij wordt gekeken of scholen in dezelfde kern in hetzelfde gebouw kunnen samenwerken of ruimtes kunnen delen. Ook nu waren de raadsleden positief. 'Een evenwichtig plan', aldus Simon van der Tang (SGP), met waardering voor de wijze waarop door diverse partijen was samengewerkt. 'Een breed gedragen visie' noemde Ellen Nijssen (VVD) het plan, waarbij ze de hoopte dat investeringskosten geen belemmering vormen. Aat van Alphen (EVV) meende dat een mooi nieuw gebouw zeker bijdraagt aan goed onderwijs.Het CDA loofde de integrale aanpak en ook de CU staat positief tegenover het plan. Wel moeten scholen vrij zijn om eigen keuzes te maken en niet worden gedwongen tot fusies. Onderwijsvrijheid is een groot goed, meende Mariëlle van den Berg. Volgens Binic Vreugde (VKGO) moet worden samengewerkt zoveel als dat mogelijk is. Dat kan uiteindelijk ook financiële voordelen opleveren. Niet bang zijn voor verlies van eigen identiteit, waarschuwde hij. En vanuit de PvdA wederom complimenten voor het ambitieuze en toekomstgerichte plan. Wel dient de gemeente de regierol te houden, want er is veel te regelen, zeker waar het voorschoolse voorzieningen betreft. En luister vooral naar de stem van de gemeenschap, via ouders en dorpsraden, aldus Petra 't Hoen.

Wethouder Feller was op zijn beurt blij met de positiviteit van de raad. Er was voor dit plan een breed draagvlak, zo stelde hij, en waar er kansen zijn worden die zeker benut. Het plan is nog niet in uitvoering, er worden wel gesprekken gevoerd. Voor ieder initiatief komt een business case naar de raad toe. Met dit voorstel stemde alle fracties in, met uitzondering van Petra 't Hoen, die zich wegens persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp van stemming wilde onthouden.

Hondenbelasting
Een motie van Jan Zwerus, met het voorstel de hondenbelasting vanaf 2020 te schrappen, kreeg geen steun. Hoewel, volgens zijn zeggen, al in vele andere gemeenten deze belasting is afgeschaft, wordt deze in onze gemeente nog steeds gehandhaafd. Onduidelijk is ook waarom er per dorp verschil is in aantal hondenuitlaatplaatsen. De raadsvoorzitter kon mededelen dat er inderdaad nog geen harmonisatie heeft plaatsgevonden sinds 2013, maar dat hieraan nu wordt gewerkt. Afschaffing van de hondenbelasting betekent verder een te grote inkomstenderving voor de gemeente.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>