Nota Accommodatiebeleid krijgt geen goedkeuring | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
In iedere kern een ontmoetingsruimte, die zoveel mogelijk wordt benut (archieffoto Dorien Kickert MFG Dorpstienden)
In iedere kern een ontmoetingsruimte, die zoveel mogelijk wordt benut (archieffoto Dorien Kickert MFG Dorpstienden) (Foto: )

Nota Accommodatiebeleid krijgt geen goedkeuring

  •   265 keer gelezen   Actueel

Middelharnis – De raadsvergadering van vorige week stond in het teken van startnotities en nota's. Twee startnotities werden direct bij meerderheid aangenomen. De nota Accommodatiebeleid werd, na discussie, naar de volgende vergadering doorgeschoven.

Door Dorien Kickert

Alom positieve geluiden over de startnotitie Transitievisie Warmte. In opdracht van het rijk stellen gemeenten voor de invulling van de transitie naar duurzame warmte een plan op. Dit plan heet de Transitievisie Warmte, waarin wordt aangegeven wanneer welke buurt, wijk of gebied definitief van het aardgas afgaat, welke alternatieven er beschikbaar en haalbaar zijn en wat er wanneer zal moeten gebeuren. 'Een duidelijk stuk' (CDA), 'zeer te spreken over de inhoud'(VVD), 'goed stuk, neem duurzaamheid bij het accommodatiebeleid', (PvdA), 'zorg voor integrale samenhang' (SGP) waren de reacties. Heintjes (VKGO) waarschuwde om wel met beide benen op de grond te blijven staan. Jan Zwerus vond de startnotitie gebaseerd op vage gronden: 'De besluiten vallen toch in Den Haag'. Er werd aangedrongen op duidelijke communicatie naar alle belanghebbenden, zodat ook draagvlak wordt gecreëerd. Wethouder Tea Both stelde dat de integrale aanpak komt, waarbij iedereen zo veel als mogelijk wordt meegenomen. De uit de startnotitie voortvloeiende visie moet eind volgend jaar gereed zijn. Aangezien deze visie nog moet worden opgesteld, werd het raadsbesluit tekstueel aangepast. Met het voorstel kon de raad, met uitzondering van Groep Jan Zwerus, instemmen.

Grondstoffenbeleid
De tweede notitie betrof de startnotitie Grondstoffenbeleidsplan 2020-2025. Dit plan gaat het huidige Afvalbeleidsplan 2015-2020 vervangen. De startnotitie is opgesteld na een analyse van de huidige situatie en beschrijft de kaders, keuzes en ambities voor de gemeente om grondstofketens te sluiten en stappen te zetten naar een circulair eiland. Het nieuwe plan richt zich niet alleen op huishoudelijk afval bij huishoudens binnen de gemeente maar ook bij bedrijven, recreanten en de gemeentelijke organisatie zelf. Dit vereist een specifieke aanpak. Ook bij dit onderwerp veel positieve opmerkingen. Mariëlle van den Berg (CU) was blij met deze notitie, waarbij zij wel opmerkte dat er een flinke inhaalslag te maken is, want ons eiland loopt op dit gebied achter. Zij vroeg aandacht voor de toename van het zwerfafval en voor te hoge tarieven. 'Verstandig om het nieuwe beleid gefaseerd in te voeren. Het plan slaagt alleen door draagvlak en een goede communicatie'. De VVD ziet in het nieuwe beleid een grote uitdaging en juicht samenwerking met de Hoeksche Waard toe, waar al goede resultaten worden bereikt met het scheiden en verwerken van restafval. Bewustwording hoe om te gaan met ons afval, communicatie en handhaving zijn cruciaal, aldus Ellen Nijssen.
De SGP (Hendrik Herweijer) stelde dat nieuw beleid leidt tot een cultuurverandering. Een goede uitleg daarbij is nodig: waarom doen wij dit? Afval scheiden moet ook lonen. Het CDA (Daniël Huising) voorzag een lange adem om dit soort zaken te veranderen. Dat veranderen zag Willy Heintjes (VKGO) niet als noodzakelijk: je kunt het huidige systeem ook optimaliseren. Is het nodig dit zo rigoureus aan te pakken? Het voorstel van de PvdA (Petra 't Hoen) om samen om een dag met elkaar ergens op het eiland het zwerfafval te gaan opruimen werd door het college opgepakt.

Wethouder Markwat beaamde dat zwerfafval een belangrijk onderdeel vormt van het nieuwe beleid. Inderdaad is een goed communicatieplan belangrijk als positieve prikkel om gedrag te veranderen. De kosten en opbrengsten zijn opgenomen in het plan maar de kosten zullen eerst stijgen voordat de revenuen komen. Al met al kon de raad unaniem positief over dit voorstel besluiten. Eind van het jaar zal het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan aan de raad worden voorgelegd.

Accommodatiebeleid
De in de vorige vergadering al uitgebreid besproken nota's Accommodatiebeleid en Vastgoedbeleid kwamen opnieuw aan de orde. Hoewel de raad niet onwelwillend tegenover de nota's staat, bleken er toch nog wat haken en ogen aan te zitten. De pilot in Dirksland zou eerst resultaat moeten geven voordat er volgende stappen worden gezet, er zijn nog veel losse eindjes, de nota geeft maar beperkt richting, zo klonk her. Petra 't Hoen (PvdA) miste een integraal beleid en vroeg het college om een werkdocument, waarin voor alle 14 kernen wordt aangegeven wat er is en waar er behoefte aan is. Ook vroeg zij wederom aandacht voor de posities van de verenigingen, die door het wegvallen van subsidie nauwelijks kunnen blijven bestaan. Een kerngerichte aanpak was ook waar Binic Vreugde (VKGO) voor staat. Hij wilde bovendien graag een prioritering vaststellen. Daniël Huising (CDA) meende dat een vereniging eigen verantwoordelijkheid heeft. Voor deze fractie is het belangrijk dat gebouwen in kernen liefst hele dagen worden gebruikt door diverse maatschappelijke organisaties. Een ander geluid kwam vanuit de SGP. Peter Grinwis, ook de vorige maal kritisch, stelde dat deze nota de naam 'nota' niet verdient. 'We missen hier te veel in, bijvoorbeeld inzicht in de financiën. We gaan iets vaststellen en uitvoeren zonder richting te geven aan beleid.' De SGP wilde dan ook alleen instemmen met de nota wanneer deze zou worden gewijzigd in een startnotitie.

Wethouder Bruggeman stelde dat de uitgangspunten zijn: ontmoetingsruimte in iedere kern, kerngerichte aanpak en multifunctioneel gebruik van gebouw. De pilot in Dirksland wordt nu uitgewerkt. Hij zegde toe dat een werkdocument inderdaad kan worden opgesteld, met prioritering, maar daar moet de raad hem niet op vastpinnen, er moet flexibiliteit in zijn. Gezien de vele onzekerheden in de nota stelde burgemeester Grootenboer voor het voorstel door te schuiven naar de volgende raadsvergadering.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>