In de bodem zijn koper, lood, zink, PAK en asbest aangetroffen. Foto: Jacquelien Wielaard
In de bodem zijn koper, lood, zink, PAK en asbest aangetroffen. Foto: Jacquelien Wielaard

Fikse financiële tegenvaller na bodemonderzoek Spuiplein

Algemeen 1.091 keer gelezen

Middelharnis – Dat er sprake is van bodemverontreiniging op en om het Spuiplein was van meet af aan bekend. De mate van verontreiniging stond op het moment van besluitvorming over het project Herinrichting Spuiplein echter nog niet vast, Hiervoor was een nader onderzoek nodig. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. De verontreiniging valt deels in de hoogste categorie en dat heeft gevolgen voor de kosten.

Door Jacquelien Wielaard

Uit het rapport van Milieudienst Rijnmond (DCMR)van 10 april 2024, blijkt onder andere het volgende (ingekorte tekst): Voor de voorgenomen nieuwbouw van 23 grondgebonden woningen en 1 te renoveren woning, is een tweetal bodemonderzoeken beoordeeld. Uit de twee onderzoeken blijkt dat het zuidelijk deel van het plangebied (de straat en parkeerplaatsen) dient te worden beschouwd als een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Op het overige deel van het plangebied, waar onder andere de woningen komen, blijkt dat de verontreinigingen beperkt zijn tot een aantal verontreinigingsspots. Daarnaast is nog een aantal plaatsen die aandacht vragen, waaronder een sterke verontreiniging in de grond ten noorden van de parkeerplaatsen. Ter plaatse is ook sprake van asbest in een puinlaag.

Ernst van de verontreiniging
Uit de gegevens blijkt dat op een aantal plaatsen, sterke verontreinigingen met koper, lood, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en asbest zijn aangetoond in de grond. Het sterk verontreinigde bodemvolume van elk van deze plaatsen is meer dan 25 m3 grond. De verontreiniging bevindt zich in de grond op een diepte variërend van circa 0 tot plaatselijk 2,0 meter minus maaiveld (m-mv).
Sterke verontreiniging is aangetroffen waar de voormalige spuihaven werd gedempt.

Voorwaarden en conclusie
Omdat buiten de genoemde verontreinigingen plaatselijk nog sprake kan zijn van sterke verontreinigingen in de grond, is in het besluit de aanvullende voorwaarde opgenomen om de grond van de toekomstige tuinen te onderzoeken, daar waar de betreffende tuinen niet eerder zijn onderzocht in voorgaande onderzoeken. De aanwezigheid van bodemverontreinigingen met koper, lood, zink, PAK en asbest levert gezondheidsrisico’s op voor de toekomstige gebruikers bij de bestemming ‘wonen met tuin’.
Om de locatie geschikt te maken is een bodemsanering noodzakelijk. Tot zover de beschikking van DCMR.

Parkeerplaats flexwoningen
Op 4 april werd tijdens de presentatieavond de Raad geïnformeerd over de voortgang van het project Spuiplein. Hier werd ook ingegaan op de financiële consequenties. Voor wat betreft het kosten-baten verhaal komt men nu uit op 4 miljoen negatief. Dit was eerder 4,3 miljoen maar duidt niet op een meevaller. Voorheen waren namelijk de kosten voor de parkeerplaats bij de Flexwoningen meegenomen in de raming en die zijn er inmiddels uitgehaald omdat deze kosten nu vanuit een andere begrotingspost worden gedekt.

Bodemsanering
Eerder gaven enkele raadsleden aan zich zorgen te maken over de kosten van bodemsanering omdat deze ten tijde van het besluit nog niet konden worden vastgesteld. Die zorg werd, naast diverse andere argumenten, ook benoemd in een -ingetrokken- motie. Indieners van de motie (VVD TOG D66) wezen hierbij op de financiële risico’s. Zowel in de toelichting op het raadsvoorstel als in de mondelinge toelichting van wethouder Markwat werd geopperd dat de saneringskosten in de praktijk zelfs nog wel eens konden meevallen. Inmiddels is echter duidelijk dat de kosten van de bodemsanering 980.000 euro meer bedragen dan geraamd.
Daarnaast zal de post ‘tijdelijke verkeersmaatregelen’ als gevolg van de omvangrijke sanering worden overschreden met 238.000 euro. Deze maatregelen zijn nodig om de winkels en horeca in het gebied, tijdens de grondwerkzaamheden, toegankelijk te houden.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant