"Het passeren van de bevolking is misschien wel het meest beschamend, gezien de nadruk die uw college legt op participatie, transparantie en integer handelen,"  aldus Aat van Alphjen..
"Het passeren van de bevolking is misschien wel het meest beschamend, gezien de nadruk die uw college legt op participatie, transparantie en integer handelen," aldus Aat van Alphjen..

Ingezonden door brief Aat van Alphen

Algemeen 2.393 keer gelezen

Geachte leden van het college,


Het besluit van uw college om 111 flexwoningen te plaatsen aan de Sommelsdijkse Havendijk heeft veel onrust veroorzaakt onder omwonenden, bedrijven en een aantal raadsfracties. Deze onrust heeft niet zozeer te maken met het doel van het project, namelijk de tijdelijke opvang van ontheemden, maar vooral met de gevolgde procedure en de locatiekeuze. Het besluit, dat aanzienlijke gevolgen heeft op verschillende vlakken, is genomen zonder enige inbreng van de gemeenteraad en de bevolking.

Onze fractie heeft geprobeerd dit onderwerp te bespreken tijdens een openbare raadsvergadering, maar dit verzoek werd door de meerderheid van de raad afgewezen. Als gevolg hiervan hebben enkele fracties schriftelijk om informatie gevraagd om een beter beeld te krijgen van het project.

Uit de verstrekte documentatie blijkt dat het bewust was om de raad buiten de besluitvormingsprocedure te houden, ondanks herhaalde waarschuwingen over de noodzaak van betrokkenheid van de raad. Bovendien is de raad onjuist geïnformeerd over de datum waarop de locatiekeuze bekend werd. 

Daarnaast heeft uw college de raad onjuist geïnformeerd over de financiering met betrekking tot de omvang van het project. Toen de raad vroeg waarom niet voor meerdere kleinere locaties was gekozen, werd gesteld dat alleen een locatie van de beoogde omvang in aanmerking zou komen voor rijksfinanciering, wat onjuist blijkt te zijn. In een vergadering in oktober 2022 heeft de burgemeester kort mededeling gedaan over de toepassing van een noodwet, maar de details zijn onduidelijk en er is geen verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad.

Het gevoerde beleid geeft een verontrustend beeld. Het college van B&W neemt de rol in die de gemeenteraad hoort te vervullen, in strijd met de wet. De gemeenteraad moet beleid formuleren en het college van B&W moet dat beleid uitvoeren. De raad wordt opzettelijk verkeerd geïnformeerd en buitengesloten van het proces.

Het verkrijgen van de aangevraagde documenten verloopt moeizaam en er is duidelijk terughoudendheid om transparantie te bieden. Dit blijkt onder andere uit misplaatste opmerkingen over de kosten van deze openbaarmaking. Zelfs na herhaaldelijke verzoeken zijn sommige documenten niet verstrekt, en er was zelfs een vergadering met de burgemeester en de directeur nodig om de informatieverstrekking voort te zetten.

Het passeren van de bevolking is misschien wel het meest beschamend, gezien de nadruk die uw college legt op participatie, transparantie en integer handelen. Na het mislukte interpellatiedebat werd informatie alleen nog in besloten bijeenkomsten gedeeld, waardoor de bevolking belangrijke informatie werd onthouden.

Wanneer de pers aandacht besteedt aan deze kwestie, beweert het college van B&W dat het zich niet herkent in de kritiek, en beroept zich op crisis en urgentie. Andere gemeenten hebben echter ook te maken met urgentie, maar nemen wel de tijd om te overleggen met de raad en de bevolking. Sommige raadsfracties distantiëren zich van de kritiek en prijzen de inspanningen van het college en de ambtelijke organisaties, maar onthouden zich van weerlegging. Dit roept vragen op.

Het is van groot belang dat er serieuze aandacht wordt besteed aan deze zorgen. Het negeren van de wet, het misleiden van de raad, het ontbreken van transparantie en het passeren van de bevolking zijn ernstige kwesties die aandacht vereisen.

Met vriendelijke groet,
Fractie Vitale Kernen Goeree-Overflakkee Aat van Alphen


Richtlijnen ‘Lezers schrijven’
Plaatsing geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en hoeft dus niet in te houden dat de redactie het met de inhoud eens is.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant