Toch woningbouw op het Spuiplein. Foto: Jacquelien Wielaard
Toch woningbouw op het Spuiplein. Foto: Jacquelien Wielaard

Raad moeizaam akkoord met woningbouw Spuiplein

Algemeen 1.224 keer gelezen

De gemeenteraad ging donderdag akkoord met het voorstel Gebiedsontwikkeling Spuiplein Middelharnis. De motie van VVD, D66 en TOG werd ingetrokken toen bleek dat er onvoldoende steun zou komen. Met zeventien stemmen voor en veertien tegen kwam er groen licht voor de omstreden herstructureringsplannen van het plein. 

Door Jacquelien Wielaard

Het viel voor de voorzitter niet mee om alle kikkers in de kruiwagen te houden tijdens het debat over de motie. Tientallen interrupties, vinnige vragen en cynische opmerkingen vlogen heen en weer.

De motie, ingediend door D66, VVD en TOG werd voorgelezen door Jeffrey Verlegh (D66). Indieners zien niets in de plannen voor woningbouw op het Spuiplein en maken zich daarbij ook zorgen over de financiële, klimaat technische en economische gevolgen van het plan.

Wilma de Bruine (VKGO) reageerde als eerste. VKGO kon zich grotendeels vinden in de motie maar wilde wel de mogelijkheid voor kleinschalige woningbouw openhouden.
Conny Pipping (ChristenUnie) gaf aan niet in te stemmen met de motie. CU ziet de plannen van het college als een goede ontwikkeling en een kwaliteitsimpuls voor het gebied. Er is vertrouwen in de input van deskundigen voor wat betreft de kostenraming. Bovendien is het volgens de partij tijd om knopen door te hakken.
Jan Zwerus (GJZ) gaf aan de motie te onderschrijven, zij het met uitzondering van de klimaatdoelstelling maar dat zal niemand hebben verrast. Zwerus schaarde zich achter de ondernemers waarvan 40 van de 41 ondervraagden tegen woningbouw op het Spuiplein zijn. ‘Stem niet politiek maar democratisch’, zo riep hij de raadsleden op.
Ellen Nijsse (VVD) deed eveneens een appel op haar collega raadsleden om de motie te ondersteunen. Daarnaast sprak zij haar teleurstelling uit over het feit dat er zo weinig reactie kwam vanuit de raad, nadat de indieners de motie met toelichting met hun hadden gecommuniceerd. ‘Tot vanmorgen geen reactie. Ik vind het beschamend.’

John De Geus (SGP) gaf aan de motie niet te ondersteunen. De SGP ziet in de plannen een kwaliteitsimpuls voor het gebied. Gesprekken met de ondernemersvereniging waren voor de SGP geen reden om er anders naar te kijken omdat men niet dezelfde nadelen ziet. Wat de parkeervoorziening betreft werd door De Geus geopperd dat ondernemers wellicht het parkeergedrag van hun werknemers eens onder de loep konden nemen om zo wat meer parkeergelegenheid voor het winkelend publiek te laten.
‘Het toppunt van arrogantie,’ aldus Zwerus.

Thomas Kom (TOG) mede indiener van de motie, herhaalde de bezwaren zoals benoemd in de motie. Hij herinnerde een aantal raadsleden aan eerdere uitspraken en argumenten die volgens hem duiden op weinig enthousiasme voor (onderdelen van) het plan. Waarom dan toch meegaan in het voorstel?
Huising (CDA) verbaasde zich over het gemak waarmee Kom uitspraken deed over o.a. financiële aspecten. Heeft TOG zich wel echt verdiept in de cijfers? Verder benoemde hij, evenals in de vorige vergadering, het risico van plannen met een lange voorbereiding die uiteindelijk niet tot een besluit leiden. Het CDA wil het proces niet opnieuw gaan lopen wat volgens hem het geval is als de motie wordt aangenomen. Liever ziet hij een bredere aanpak waarbij de andere kant van d’n Diek wordt meegenomen en eventuele parkeerproblemen wellicht op die wijze opgelost kunnen worden.

Cees Grinwis (PvdA) gaf aan dat het verleidelijk is om in te stemmen met de motie omdat deze een aantal punten bevat waar de PvdA zich in kan vinden. Echter, niet alle argumenten worden onderschreven omdat veel daarvan al is weerlegd en er reeds verschillende aanpassingen zijn geweest naar aanleiding van de wensen van de raad. Uiteindelijk concludeert de partij dat verbetering van het centrum en de kwaliteitsslag van het gebied woningbouw op deze locatie noodzakelijk maakt.

Ten slotte was het woord aan wethouder Markwat. Volgens de wethouder stond woningbouw op het Spuiplein van meet af aan vast en werd dat eerder door BiZ niet verworpen. Wel werden, mede op grond van gesprekken met BiZ en reacties uit de Raad aanpassingen gedaan waaronder de wijziging van appartementenbouw naar eengezinswoningen.
Op de aanhoudende vraag van Zwerus hoe de wethouder dan keek naar de uitslag van het onderzoek (97,7% tegen woningbouw) antwoordde de wethouder dat hij daar niet zoveel mee kon omdat een dergelijke uitkomst ook veel te maken heeft met de wijze waarop het onderzoek plaatsvindt en de vraagstelling tijdens zo’n onderzoek.
‘Het is een schande,’ aldus Zwerus.
Nijsse verzocht vervolgens om een schorsing. Na de schorsing werd de motie ingetrokken en werd het collegevoorstel in stemming gebracht.

Met zeventien stemmen voor (SGP, CU, PvdA, CDA) en veertien tegen (VKGO, VVD, TOG, GJZ) werd het voorstel aangenomen. Belanghebbenden op de tribune verlieten de raadszaal. Vol ongenoegen.

Uit de krant