Groen licht voor harmonisatie voetbal accommodaties | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Bij VV DBGC in Oude-Tonge kan nu eindelijk begonnen worden met de broodnodige renovatie. Foto: Jacquelien Wielaard
Bij VV DBGC in Oude-Tonge kan nu eindelijk begonnen worden met de broodnodige renovatie. Foto: Jacquelien Wielaard (Foto: )

Groen licht voor harmonisatie voetbal accommodaties

  •   155 keer gelezen

Middelharnis – Eindelijk kon de gemeenteraad vorige week het voorstel voor harmonisatie van het onderhoud van voetbalaccommodaties vaststellen. Het was de zoveelste keer dat dit onderwerp op de agenda stond, sinds in 2013 met dit harmonisatieproces werd gestart.

Door Dorien Kickert

Het voorstel dat in oktober aan de raad werd voorgesteld, haalde het toen niet. Te veel onduidelijkheden, met te veel onbeantwoorde vragen. In de afgelopen weken zijn vragen beantwoord en is meer informatie ter beschikking van de raad gesteld. Dit keer kon de raad 'volmondig' instemmen met het ter beschikking stellen van 6,6 miljoen euro om voor alle voetbalaccommodaties een gelijkwaardige kwaliteitsimpuls te geven. Wel wordt er van de verenigingen een flink stuk zelfwerkzaamheid verwacht, tot een tegenwaarde van 10% van de verwachte investering. Een andere voorwaarde is dat de accommodaties worden geprivatiseerd. Het voorstel kon nu rekenen op brede bijval, met nog enkele suggesties en opmerkingen. De CU gaf mee om bij de verenigingen te informeren naar eventuele lopende leningen voor gemaakte investeringen, een opmerking waar EVV zich bij aansloot. De PvdA stelde voor om subsidies, zoals van het Windfonds, vooral niet te laten liggen. VKGO wees op het grote belang van voetbal, waar velen direct of indirect bij betrokken zijn. Groep Jan Zwerus en de SGP vonden zelfwerkzaamheid belangrijk. De SGP wil ook kijken naar eventueel multifunctioneel gebruik van de accommodaties door andere verenigingen.

Wethouder Bruggeman beantwoordde, opgewekt, de nog resterende vragen. De komende maanden vinden de gesprekken met de verenigingen voortgang. Uiterlijk 2023 is de harmonisatie een feit. De normering van de KNVB wordt daarbij aangehouden. Subsidiemogelijkheden worden zeker bekeken en ook de lopende financiële verplichtingen van verenigingen, evenals multifunctioneel gebruik. Na al deze positieve opmerkingen werd het voorstel unaniem aangenomen. Een goed bericht voor de voetbalverenigingen DBGC en VV Herkingen, die nu snel aan de slag kunnen met hun renovatieplannen.

Verordening jeugdhulp
Minder voorspoedig verging het de nieuwe verordening Jeugdhulp. Hierin staan regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Hoewel de raad het toejuichte dat een nieuwe verordening was opgesteld, waren er toch wat hindernissen te nemen. 'Een lastig onderwerp, waar gemeenten ook landelijk op vastlopen', aldus Rien van der Boom (SGP). Zijn fractie had vooral moeite met de streeftermijnen en de grote bezuiniging op de toekenning Persoonsgebonden Budget. Woorden van gelijke strekking kwamen er van Mariëlle van den Berg (CU). Ook deze fractie had moeite met de streeftermijnen, gezien de lange wachtlijsten. Zij drong aan op maatwerk. 'Ieder verhaal is anders, het is belangrijk dat het kind krijgt wat het nodig heeft'. De bezuiniging op de PGB, waar een jaar overgangsregeling voor geldt, vond zij te groot en te snel. Zij verzocht de wethouder om een soepeler regeling. Ook de VVD (Nienke Zwaga) en VKGO (Akkie Krouwel) wezen op het belang van maatwerk. De PvdA (Petra 't Hoen) stelde dat jeugdzorg helaas vaak moeizaam gaat, met lange wachtlijsten. Een goede kwaliteit van de medewerkers is belangrijk, daar worden hoge eisen aan gesteld. De Groep Jan Zwerus informeerde naar controle op de PBG.

Wethouder Bruggeman stelde dat heel Nederland tegen streeftermijnen aan loopt, die vaak niet worden gehaald. In onze gemeente is een nieuwe medewerker aangetrokken, waardoor de termijn nu op 4 weken ligt. Hij begreep dat de bezuinigingen op het PGB zuur zijn, vandaar dat er een overgangsregeling is afgesproken. Controle op PGB wordt steekproefsgewijs gedaan. Maatwerk blijft zeker mogelijk. Voor het voorstel van de CU om deze bezuinigingen in twee of drie jaar door te voeren leek draagvlak bij andere fracties te zijn. Voorzitter Ada Grootenboer schoof dit agendapunt daarom naar de volgende vergadering door om het voorstel dan eventueel te amenderen.

Mondelinge vragen
De mondelinge vragen kwamen deze avond van vier fracties. De PvdA vroeg aandacht van het college voor het aanbrengen van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. Deze ontbreken vaak. Wethouder Markwat beaamde het belang hiervan, zeker in de omgeving van bijvoorbeeld bushaltes. Er was hierover al contact met het Oogcafé om een en ander te verbeteren. Een vraag van het CDA betrof de verkoop van lachgas in horecagelegenheden, op terrassen en in de detailhandel. Kan de gemeente de verkoop hiervan verbieden? Volgens burgemeester Grootenboer is hier juridisch geen duidelijkheid over. Daarom is DCRM verzocht de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, de uitslag van dit onderzoek volgt in januari.

Vooruitlopend hierop is met De Kreek in Ouddorp al een convenant hierover afgesloten. Hier wordt geen lachgas meer verkocht. De Groep Jan Zwerus signaleerde het feit dat op de carpoolplaats Schaapsweg zeer onhygiënische situaties voorkomen, die een bedreiging voor de volksgezondheid kunnen vormen. Wethouder Tea Both wist dat er een Dixie had gestaan, maar kennelijk was deze verwijderd. Zij zegde toe een oplossing te zoeken. Daarbij is ook medewerking van de provincie nodig. De VVD kwam terug op de kwestie van het gewijzigde bestemmingsplan in Oude Tonge, waardoor inwoners van de Dabbestraat geconfronteerd worden met een groot appartementencomplex. Door onduidelijke benaming zijn er destijds geen zienswijzen ingediend. Wethouder Markwat meende dat 'waar mensen werken er fouten worden gemaakt', er was inderdaad destijds met de digitalisering zaken over het hoofd gegaan. Juridisch gezien, zo meldde hij, is de gemeente nu geen partij. Een suggestie van de CU om de bouwplannen nader te bekijken wees hij van de hand.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>