Aanvulling op compensatie overlast windmolens | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Het hele eiland ziet de windmolens (foto Dorien Kickert)
Het hele eiland ziet de windmolens (foto Dorien Kickert) (Foto: )

Aanvulling op compensatie overlast windmolens

  •   380 keer gelezen   Actueel

Middelharnis – Er komt een extra aanvulling op de vergoeding voor overlast van windmolens. De raad debatteerde hier vorige week uitvoerig over, met een motie van VKGO als uitgangspunt hiervoor. Deze motie haalde het niet, maar een verkorte versie, ingediend door de CU, kreeg voldoende steun.

Door Dorien Kickert

Het was de tweede maal dat het onderwerp Concept Handreiking Windmolens op de raadsagenda stond. Twee weken geleden werd deze handreiking op verzoek van VKGO eveneens in de beeldvormende fase in de raad besproken. In de Handreiking wordt voorgesteld op welke manier omwonenden worden gecompenseerd voor overlast van de windparken via het Windfonds. Dit fonds, in de vorm van een stichting waarin gemeente, Windgroep en Kroningswind deelnemen, wordt gevuld met de opbrengsten van de windparken. De regeling zoals nu wordt voorgesteld bestaat er uit dat omwonenden binnen een afstand van 1000 meter jaarlijks 2000 euro ontvangen. Deze VKGO pleit ervoor om de overlast die omwonenden ondervinden van windmolens evenredig te verdelen. Wie meer overlast ondervindt zou meer vergoeding moeten ontvangen, dus werken met maatwerk. De motie waarin hierop wordt aangedrongen, haalde het echter niet.

De SGP vond dat de regeling zoals die nu wordt voorgesteld voldoende recht doet aan de omwonenden. Ook de VVD was deze mening toegedaan. EVV vond de huidige regeling verre van ruimhartig. Waarom hanteren we geen 1500 meter en maken we een staffel, was het voorstel van Van Alphen. Het CDA vond de Handreiking goed en solidair. 'Beleving is heel persoonlijk. Solidair is ieder een gelijk bedrag per jaar'. Wel steun voor de motie kwam vanuit de PvdA en CU. Maar niet zonder dat beide fracties enige tekstvoorstellen delen. De PvdA had als idee om per windmolen te gaan tellen, met een extra compensatie voor meer windmolens binnen de 1000 meter. In diezelfde lijn diende ook de CU een tekstaanpassing in. Het leidde tot enige verwarring in de vergadering. Welke tekst werd het uiteindelijk?

Gesteggel
Wethouder Markwat reageerde op de motie met de opmerking dat het voor de gemeente niet mogelijk is om deze uit te voeren, omdat de gemeente slechts 1 van de 3 deelnemers in het Windfonds is. De Handreiking heeft als uitgangspunt dat wat de raad destijds heeft vastgesteld: 2000 euro per woning binnen de 1000 meter grens. Deze vergoeding loopt 20 jaar. Opbrengsten die overblijven na uitkering van de compensaties kunnen worden gebruikt om projecten te financieren die worden aangevraagd vanuit het gehele eiland. Tenslotte, het gehele eiland heeft last van de windmolens. Ook een herverdeling blijft arbitrair, want dan zou de locatie van de windmolen weer van belang zijn, aldus de wethouder. Na enig gesteggel over de tekst, waarbij VKGO aangaf een aantal tekstwijzigingen te willen overnemen, werd de door deze fractie ingediende motie in stemming gebracht. Deze kreeg echter te weinig steun. Vervolgens bracht de CU hun aangepaste motie in, waarin werd voorgesteld om aanvullend op de bestaande regeling 1000 euro per extra windmolen toe te kennen binnen de 1000 meter grens. De telling van de stemmen voor en tegen werd toen ook nog enigszins verwarrend, in eerste instantie werden slechts 9 stemmen voor geteld. Dit bleek niet te kloppen, het waren 12 stemmen voor en 11 tegen. Hiermee was deze motie nipt aangenomen.
Lachgas
Een incident in De Kreek in Ouddorp enige tijd geleden, waarbij een jongeman na het gebruik van lachgas gewond raakte, leidde tot een motie van fractie Zwerus. De jongen was gevallen en had daarbij een fractuur in zijn schedel opgelopen. In de motie werd er op aangedrongen dat de burgemeester contact opneemt met de exploitant van De Kreek en er op aan dring dat De Kreek direct stopt met de verkoop van lachgas. Ook werd de burgemeester verzocht om het gebruik van lachgas landelijk op de agenda te zetten. De raadsfracties reageerden positief op de motie. Een heftig verhaal, meende de CU, die daaraan toevoegde dat het nog beter zou zijn indien alle horecaondernemingen gewezen zouden worden op de gevaren van lachgas. Dit voorstel kon rekenen op brede bijval van de andere fracties. Ook de toevoeging van de PvdA dat hieraan een voorlichtingscampagne zou moeten worden gekoppeld, kon rekenen op steun. Zwerus had ondertussen meegeschreven en deze punten bij zijn motie gevoegd. Portefeuillehouder Grootenboer gaf aan dat lachgas vrij verkrijgbaar is en een verbod op verkoop dus niet mogelijk. Zij stemde in met het voorstel om landelijk ook aandacht hiervoor te vragen, maar, zo waarschuwde zij, dat is een lange weg. Een voorlichtingscampagne zou prima kunnen worden meegenomen in het gemeentelijk preventiebeleid. Gezien de brede steun vanuit de raad nam het college de motie over. Er kwam nog wel een verzoek van raadsvoorzitter Grootenboer: voortaan liever geen mondelinge tekstaanpassingen op moties? Want hierdoor kan er wel veel verwarring ontstaan.

Brandweerkazerne
Het besluit om de nieuwe brandweerkazerne in Ouddorp op dezelfde locatie te bouwen, bracht EVV ertoe om nogmaals vragen hierover te stellen. Deze partij had liever gezien dat de kazerne op een andere locatie, buiten het dorp, zou worden gebouwd. Het college zou andere locaties onderzoeken, maar is toch weer uitgekomen op de oude plek. En dat terwijl andere locaties meer bieden qua verkeersveiligheid. Is er wel met de eigenaren van gronden van andere locaties gesproken, zo vroeg Van der Meer aan de burgemeester.

Dat laatste was niet het geval, was het antwoord. Het college heeft vastgehouden aan deze locatie vanwege een aantal redenen: de financiën (voor aankoop grond en aansluiting), er is geen integrale visie op Ouddorp en de tijd om nieuwbouw te realiseren is korter. Ook de kazerne zelf wil graag op dezelfde plek blijven, zo somde Grootenboer enige argumenten op. Van der Meer kreeg steun van Tuk (CU), die het een 'gemiste kans' noemde.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>